ALTON TEST WALK 2 stages

Hampton Court to Guildford

21.5 miles

Guildford to Alton

21.5 miles

ALTON TEST WALK 4 stages

Hampton Court to East Horsley

11.7 miles

East Horsley to Guildford

10.7 miles

Guildford to Farnham

12 miles

Farnham to Alton

12.3 miles